زمان کارگاه خوب بود؟

به کارگاه چه نمره ای میدید؟

کارگاه رو تکرار کنیم؟